آمار کلی

کد ملی: 534992XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کشاورزی گاوداران پانزده خرداد عضو هیئت مدیره فعال 1396/10/27 تا کنون