آمار کلی

کد ملی: 350087XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
هییت ورزشی جودو استان بوشهر خزانه دار فعال 1398/08/06 تا کنون