آمار کلی

کد ملی: 519847XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
امید آفرینان کلیبر عضو هیئت مدیره فعال 1394/10/29 تا کنون
خدماتی نیک اندیشان سامه 110/329 رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1392/04/09 تا کنون