آمار کلی

کد ملی: 275379XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پی بنا پایدار متین بازرس اصلی فعال 1394/04/31 تا کنون