آمار کلی

کد ملی: 181777XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آروشا داد نامی مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1398/09/30 تا کنون