آمار کلی

کد ملی: 042118XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 0

خارج شده: 2

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فدک گستر نصر بازرس اصلی منحل شده 1390/01/17 تا کنون
فدک تجارت نصر بازرس علی البدل خارج شده 1389/11/25 تا 1398/06/02
راتین تجارت سامان عضو هیئت مدیره خارج شده 1389/07/25 تا 1391/04/28