آمار کلی

کد ملی: 083954XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شترداری تندیس دام امین گلشن عضو هیئت مدیره فعال 1395/01/11 تا کنون