آمار کلی

کد ملی: 002099XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
همای سلامت و کیفیت نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1394/11/10 تا کنون