آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند بازرس علی البدل خارج شده 1389/03/31 تا 1390/03/29