آمار کلی

کد ملی: 122969XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ثبت شده به شماره 308 دارای شناسه نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1389/06/24 تا کنون