آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات احیا و بهره برداری جنگل البرز ثبت شده بهشماره 6065 ثبت ساری عضو هیئت مدیره فعال 1386/04/12 تا کنون