آمار کلی

کد ملی: 032150XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خجسته عیاران البرز رئیس هیئت مدیره فعال 1398/03/29 تا کنون
توسعه روستایی مورود البرز عضو هیئت مدیره خارج شده 1395/04/20 تا 1396/06/17