آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تجهیزات و تعمیرات حمل و نقل فرهاد لیان جنوب گروه پنج هزار و پانصد و نوزده منشی هییت مدیره فعال 1392/01/22 تا کنون