آمار کلی

کد ملی: 006370XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فن روز ریل صنعت نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1392/10/07 تا کنون