آمار کلی

کد ملی: 385951XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمت گستر ناوازه بازرس اصلی فعال 1398/07/15 تا کنون