آمار کلی

کد ملی: 063844XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ژرف اندیشان اسفراین عضو هیئت مدیره فعال 1394/04/08 تا کنون