آمار کلی

کد ملی: 442003XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
جمعیت خیریه تولد دوباره یاران یزد عضو هیئت مدیره و خزانه دار فعال 1398/03/20 تا کنون
خیریه آغاز دیگر یزد مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1397/12/15 تا کنون