آمار کلی

کد ملی: 203090XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات کشاورزی هجرت گنبد کاووس مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1395/10/25 تا کنون