آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی شهرستان مرودشت مدیرعامل فعال 1395/11/11 تا کنون