آمار کلی

کد ملی: 206150XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پره علی ابن موسی الرضا رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1396/07/10 تا کنون
ماهیگیران پره استان مازندران عضو هیئت مدیره فعال 1396/02/25 تا کنون