آمار کلی

کد ملی: 079033XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حامیان آموزش یار حیات طیبه بازرس علی البدل فعال 1397/12/25 تا کنون