آمار کلی

کد ملی: 172004XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
گلچین نمونه شبستر واحد یک مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1399/05/23 تا کنون