آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن کارکنان شهرداری پارسوماش مسجد سلیمان بازرس علی البدل خارج شده 1393/05/29 تا 1396/09/01