آمار کلی

کد ملی: 004373XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ارغوان نوین پرگاس رئیس هیئت مدیره فعال 1389/11/10 تا کنون