آمار کلی

کد ملی: 447002XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
هموار مسیر سازان هوشمند فرداد بازرس علی البدل فعال 1397/05/23 تا کنون