آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صنایع تولیدی برنا بافت اصفهان نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1385/09/25 تا 1389/04/21