آمار کلی

کد ملی: 007092XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
توان فن کاوه بازرس علی البدل فعال 1394/04/21 تا کنون