آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اتحادیه سراسری تعاونیهای گل و گیاه محصولات گلخانه ای و صنایع و خدمات وابسته عضو هیئت مدیره خارج شده 1391/12/22 تا 1397/05/24