آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
رهروان وحدت امین بازرس علی البدل خارج شده 1386/02/04 تا 1391/07/12