آمار کلی

کد ملی: 309121XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فرهنگی هنری نوید دانش دارالفنون مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1397/07/21 تا کنون