آمار کلی

کد ملی: 200081XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کشاورزی و دامداری شماره صدو چهارده دزفول بازرس علی البدل فعال 1396/01/22 تا کنون