آمار کلی

کد ملی: 229809XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کهکشان الکترونیک عضو هیئت مدیره فعال 1398/06/16 تا کنون