آمار کلی

کد ملی: 002378XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
راهسازان بیستون رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/03/18 تا کنون
احداث نگهداری و بهره برداری وانتقال آزاد راه بیستون کرمانشاه حمیل وقزانچی کرمانشاه عضو هیئت مدیره فعال 1397/03/27 تا کنون