آمار کلی

کد ملی: 439094XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
گیلان وره بازرس اصلی فعال 1398/07/22 تا کنون