آمار کلی

کد ملی: 045103XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سرمایه گذاری بهینه سازان صنعت ساختمان عضو هیئت مدیره منحل شده 1389/08/14 تا کنون