آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تلاشگران اقلیم جنوب گروه 3679 تحت شماره 1304 در این اداره به ثبت رسیده و رئیس هیئت مدیره فعال 1389/12/18 تا کنون