آمار کلی

کد ملی: 175762XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
جاویدان جنوب دوستان مدیرعامل فعال 1397/08/05 تا کنون