آمار کلی

کد ملی: 517962XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تی نوش رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1389/09/25 تا 1390/07/15