آمار کلی

کد ملی: 079396XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آذین فردوس یزدان رئیس هیئت مدیره خارج شده 1391/12/21 تا 1395/10/22