آمار کلی

کد ملی: 128568XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صندوق قرض الحسنه رفاه جوانان سپاهان عضو هیئت مدیره خارج شده 1398/05/13 تا 1398/05/15