آمار کلی

کد ملی: 307026XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهر کشاورزی شماره هیجده سیرجان عضو هیئت مدیره و منشی هییت مدیره فعال 1392/01/17 تا کنون