آمار کلی

کد ملی: 331989XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
چهار هزارو پانصدو سی ویک خوراک دام و طیور و آبزیان کوثر دانه کرمانشاه بازرس اصلی فعال 1396/12/09 تا کنون