آمار کلی

کد ملی: 005497XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بهبد لیزر البرز نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1394/12/25 تا 1396/08/04