آمار کلی

کد ملی: 428077XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی و مشاوره ای سینا پردازش زنجان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1398/08/28 تا کنون