آمار کلی

کد ملی: 331018

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
برزین خشت عضو هیئت مدیره خارج شده 1389/09/20 تا 1394/03/26