آمار کلی

کد ملی: 550989XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
به شماره ثبت 5274 و رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/11/03 تا کنون