آمار کلی

کد ملی: 001025XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ساختمانی رادان بنا ساز نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/10/22 تا کنون