آمار کلی

کد ملی: 003114XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کشت و صنعت ولد آباد کوچک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1397/05/10 تا کنون
ستاره گاوداران صنعتی البرز نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1395/05/23 تا کنون
مجتمع کشت وصنعت هزار جلفا نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1394/12/17 تا کنون