آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آوای وحدت همدان نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1394/10/12 تا 1396/06/05