آمار کلی

کد ملی: 007313XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آروین ترابر سنگان رئیس هیئت مدیره فعال 1397/06/20 تا کنون
مسکن کارکنان شرکت بازرگانی و خدمات همگام خودرو مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1390/06/13 تا کنون